โซเชียล Share0 Tweet

เผยบรรยากาศขึ้นรถเมล์ คนแน่นไม่เว้นระยะห่าง เสี่ยงระบาดซ้ำ

Shambhala TS
เผยบรรยากาศขึ้นรถเมล์ คนแน่นไม่เว้นระยะห่าง เสี่ยงระบาดซ้ำ

หลายคนน่าจะได้พบเห็นภาพบรรยากาศผู้คนรอรถกลับบ้านภายหลังมาตรการผ่อนปรนกันมาบ้าง ซึ่งปฏิเสธไม่ได้แน่นอนว่า ด้วยความแออัดนั้นอาจนำไปสู่การแพร่ระบาดรอบที่ 2 หรือไม่

เผยบรรยากาศขึ้นรถเมล์ คนแน่นไม่เว้นระยะห่าง เสี่ยงระบาดซ้ำ

สำนักข่าว คมชัดลึก รายงานว่า วันที่ 20 พ.ค. 2563 นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ในช่วงการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้การเดินทางของประชาชนเพิ่มขึ้น สสส.จึงสนับสนุนให้เครือข่ายระบบขนส่งสาธารณะที่ปลอดภัย ทุกคนเข้าถึงได้ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจปัญหาระบบขนส่งมวลชน ระหว่างวันที่ 1-8  พ.ค.63 กลุ่มเป้าหมาย 437 คน และสังเกตการณ์เพื่อเก็บข้อมูลการใช้บริการรถเมล์ 10 จุด ในชั่วโมงเร่งด่วน

เผยบรรยากาศขึ้นรถเมล์ คนแน่นไม่เว้นระยะห่าง เสี่ยงระบาดซ้ำ

ทั้งนี้พบว่าคนส่วนใหญ่ยังคงเดินทางน้อยลง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุและคนพิการ ส่วนใหญ่เป็นผู้มีอายุระหว่าง 36 - 60 ปี มากที่สุดคือร้อยละ 64.9 ส่วนใหญ่เดินทางไปทำงาน รองลงมาคือการไปซื้ออาหารและของใช้จำเป็น ปัญหาที่พบมากที่สุดคือการมีรถให้บริการไม่เพียงพอ และการที่ผู้ใช้บริการต้องรอนาน รองลงมาคือ การไม่สามารถเว้นระยะห่างจากผู้โดยสารคนอื่นได้ เมื่ออยู่ในยานพาหนะ

เผยบรรยากาศขึ้นรถเมล์ คนแน่นไม่เว้นระยะห่าง เสี่ยงระบาดซ้ำ

ด้านนายชีวิน อริยะสุนทร ผู้ประสานงานเครือข่ายระบบขนส่งสาธารณะที่ปลอดภัย ทุกคนเข้าถึงได้ กล่าวว่า ภาคีเครือข่ายระบบขนส่งสาธารณะที่ปลอดภัย ทุกคนเข้าถึงได้ ภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A) ชุมชนคนรักรถเมล์ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค สถาบันส่งเสริมภาคประชาสังคม (สสป.) สมาพันธ์ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบแห่งประเทศไทย เครือข่ายสลัม 4 ภาค มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย (มพศ.) สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ เครือข่ายพลังผู้สูงวัย และกลุ่มปั้นเมือง ได้จัดทำข้อเสนอการบริหารจัดการระบบขนส่งสาธารณะในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ต่อ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ ศบค. ,กระทรวงคมนาคม ,กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใน 5 ประเด็น ดังนี้:

เผยบรรยากาศขึ้นรถเมล์ คนแน่นไม่เว้นระยะห่าง เสี่ยงระบาดซ้ำ

 

  • 1.) ความปลอดภัย ขอความร่วมมือผู้ให้บริการระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภท ให้ปฏิบัติตามมาตรการคัดกรอง ควบคุม ป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด
  • 2.) ความเพียงพอ ขอให้มีการจัดระบบขนส่งสาธารณะให้เพียงพอ และมีความถี่ที่สอดคล้องกับความต้องการใช้บริการ โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนตอนเช้า และตอนเย็น
  • 3.) ความทั่วถึงและครอบคลุม ขอให้มีการจัดให้มีรถโดยสารประจำทาง และปรับเปลี่ยนแผนการเดินรถ ให้ครอบคลุมและทั่วถึงในแต่ละพื้นที่ให้มากขึ้น โดยเฉพาะชานเมืองและในเส้นทางที่ผู้ให้บริการรถร่วมเอกชน ยุติการให้บริการลงเพราะวิกฤตโควิด-19
เผยบรรยากาศขึ้นรถเมล์ คนแน่นไม่เว้นระยะห่าง เสี่ยงระบาดซ้ำ

 

  • 4.) การให้บริการที่มีความเฉพาะกลุ่ม ขอให้ผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะ มีมาตรการเฉพาะแก่กลุ่มผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ ที่จำเป็นต้องสัมผัสใกล้ชิดกัน และเพิ่มความเสี่ยงที่จะติดหรือแพร่เชื้อ เช่น คนพิการทางการเห็น คนพิการที่ใช้รถเข็น ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ เด็ก เป็นต้น เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามมาตรการเพื่อความปลอดภัย ได้อย่างเท่าเทียมกัน
  • 5.) ราคาค่าโดยสารที่เป็นธรรม ขอให้มีมาตรการลดราคาค่าโดยสารระบบขนส่งสาธารณะลง เช่นเดียวกับค่าไฟฟ้าและประปา ส่งเสริมให้มีการใช้อีทิกเก็ต หรือระบบตั๋วร่วมของระบบขนส่งสาธารณะที่จะทำให้เกิดความสะดวกสบาย ในการเดินทางมากขึ้น และช่วยลดการสัมผัสเหรียญกษาปณ์ และธนบัตรในการชำระค่าโดยสาร ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19

 

ขอบคุณข้อมูลจาก: คมชัดลึกแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook