โซเชียล Share0 Tweet

เริ่มแล้ววันนี้ เจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิ์ยึดใบขับขี่ได้อีกแล้ว

Salvation
เริ่มแล้ววันนี้ เจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิ์ยึดใบขับขี่ได้อีกแล้ว

การพกใบขับขี่นั้นถือว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ใช้รถใช้ถนน และเมื่อทำผิกกฏก็อาจจะทำให้เราต้องถูกยึดใบขับขี่ได้ แต่ล่าสุดทางเพจ กองปราบปราม ได้เผยแล้วว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถยึดใบขับขี่ได้แล้ว แต่ก็ยังมียกเว้นอยู่บ้าง โดยทางเพจ กองปราบปรามได้ให้ข้อมูลดังนี้

เริ่มแล้ววันนี้ เจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิ์ยึดใบขับขี่ได้อีกแล้ว

กฎหมายใหม่ : พรุ่งนี้แล้ว 20 กันยายน 2562 นี้ ใบขับขี่จะไม่ถูก ‘ยึด’ อีกต่อไป

1. จากเดิม พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 140 วรรคสอง การออกใบสั่ง ให้อำนาจเจ้าพนักงานจราจรหร ือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการเ รียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ไว้เ ป็นการชั่วคราว โดยบัญญัติว่า “ในการออกใบสั่งให้ผู้ขับขี ่ชำระค่าปรับตามที่เปรียบเท ียบตามวรรคหนึ่ง เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงา นเจ้าหน้าที่จะเรียกเก็บใบอ นุญาตขับขี่ไว้เป็นการชั่วคราวก็ได้” ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวถูกยก เลิกโดยมาตรา 10 ตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562 ดังนั้น การออกใบสั่ง เจ้าพนักงานจราจรจึงไม่มีอำ นาจเรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ ของผู้ขับขี่อีกต่อไป

2. กรณีเจ้าพนักงานจราจรที่ออก ใบสั่งไม่พบตัวผู้ขับขี่ และไม่สามารถติด ผูก หรือแสดงใบสั่งไว้ที่รถได้ไ ม่ว่าด้วยเหตุใด มาตรา 140 วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562 บัญญัติให้ส่งใบสั่งพร้อมด้ วยพยานหลักฐานโดยทางไปรษณีย ์ลงทะเบียนตอบรับไปยังภูมิล ำเนาของเจ้าของรถหรือผู้ครอ บครองรถเพื่อให้จ่ายค่าปรับ  ดังนั้น เจ้าพนักงานจราจร ต้องส่งใบสั่ง พร้อมด้วยพยานหลักฐาน และต้องส่งทางไปรษณีย์ลงทะเ บียนตอบรับ จึงจะถือว่าเจ้าของรถหรือผู ้ครอบครองรถได้รับใบสั่งนั้ นแล้วเมื่อผลกำหนด 15 วันนับแต่วันส่ง

3. การแสดงใบอนุญาตขับขี่ในขณะ ขับรถ มาตรา 31/ 1 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562 บัญญัติว่า “ในขณะขับรถในทางเดินรถ ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่อ ยู่กับตัวและต้องแสดงต่อเจ้ าพนักงานจราจรเมื่อขอตรวจ ในกรณีที่ผู้ขับขี่แสดงใบอน ุญาตขับขี่ด้วยวิธีการทางข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือสำเน าภาพถ่ายใบอนุญาตขับขี่ตามท ี่กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้ ถือว่าผู้ขับขี่มีใบอนุญาตข ับขี่อยู่กับตัวตามวรรคหนึ่ งแล้ว”

ดังนั้น การแสดงใบอนุญาตขับขี่ในขณะ ขับรถ ผู้ขับขี่สามารถแสดงใบอนุญา ตขับขี่ด้วยวิธีข้อมูลอิเล็ กทรอนิกส์หรือสำเนาภาพถ่ายใ บอนุญาตขับขี่ได้ตามที่กฎหม ายบัญญัติได้ รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/ PR.DLT.NEWS/posts/ 2232967756926379/

ที่มา : พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562 http:// www.ratchakitcha.soc.go.th/…/P…/2562/A/067/T_0067.PDF

ที่มา: สำนักงานกิจการยุติธรรม

เริ่มแล้ววันนี้ เจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิ์ยึดใบขับขี่ได้อีกแล้ว
เริ่มแล้ววันนี้ เจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิ์ยึดใบขับขี่ได้อีกแล้ว
เริ่มแล้ววันนี้ เจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิ์ยึดใบขับขี่ได้อีกแล้ว

 

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก กองปราบปราม   ,Pixabay.comแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook