การเมือง Share0 Tweet

เคาะแล้ว จ่ายเงินสงเคราะห์ค่าทำศพผู้สูงอายุ รายละ 3,000 บาท

Clover Jarm
เคาะแล้ว จ่ายเงินสงเคราะห์ค่าทำศพผู้สูงอายุ รายละ 3,000 บาท

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประกาศผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เรื่องเงินสงเคราะห์ค่าทำศพผู้สูงอายุ

เคาะแล้ว จ่ายเงินสงเคราะห์ค่าทำศพผู้สูงอายุ รายละ 3,000 บาท

วันนี้ 21 พ.ค. 2563 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้โพสต์เรื่อง เงินสงเคราะห์ค่าทำศพผู้สูงอายุ ดังนี้ว่า

เงินสงเคราะห์ค่าทำศพผู้สูงอายุ รายละ 3,000 บาท ของกระทรวงพัฒนาสังคมฯ มีผลบังคับใช้แล้ว

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง การสนับสนุนเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณีแก่ผู้สูงอายุ รายละ 3,000 บาท โดยมีเงื่อนไขดังนี้

1.ผู้สูงอายุที่เสียชีวิต ต้องเข้าหลักเกณฑ์ดังนี้

-อายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีสัญชาติไทย

-ผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรณีไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์หรือไม่ได้ลงทะเบียน ให้ผู้อำนวยการเขต หรือนายอำเภอ หรือกำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ ประธานชุมชน เป็นผู้ออกหนังสือรับรอง ตามแบบที่อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุกำหนด

เคาะแล้ว จ่ายเงินสงเคราะห์ค่าทำศพผู้สูงอายุ รายละ 3,000 บาท

 

2.สถานที่ยื่นคำขอและเอกสารที่ใช้

1.ติดต่อท้องที่ที่ผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือภูมิลำเนา ในขณะเสียชีวิต

-กรุงเทพมหานคร ติดต่อที่สำนักงานเขต

-จังหวัดอื่น ติดต่อที่สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัด หรืออำเภอ หรือสำนักงานเทศบาล หรือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หรือศาลาว่าการเมืองพัทยา

2.จะต้องยื่นคำขอภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ออกใบมรณบัตร พร้อมเอกสารและหลักฐานดังนี้

-ใบมรณบัตรของผู้สูงอายุ

-บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุ หรือหนังสือรับรองหากผู้เสียชีวิตเข้าเกณฑ์แต่ไม่มีบัตร

-บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและเลขประจําตัวประชาชนของผู้ยื่นคําขอ ส่วนกรณีการจัดการศพตามประเพณีโดยมูลนิธิ สมาคม วัด มัสยิด โบสถ์ ให้แนบหนังสือแสดงการจดทะเบียน หรืออนุญาตให้สร้าง จัดตั้ง หรือดำเนินงานมูลนิธิ สมาคม วัด มัสยิด โบสถ์ด้วย

-สมุดบัญชีธนาคารของผู้ยื่นคำขอ

-หนังสือรับรองเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการศพ

เคาะแล้ว จ่ายเงินสงเคราะห์ค่าทำศพผู้สูงอายุ รายละ 3,000 บาท

 

ทั้งนี้ สิทธิการรับเงินสงเคราะห์จัดการศพนี้ ให้รวมถึงผู้สูงอายุที่อยู่ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ สถานสงเคราะห์ สถานดูแล สถานคุ้มครอง หรือสถานใดๆ ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจัดการศพตามประเพณี โดยมูลนิธิ สมาคมวัด มัสยิด โบสถ์

เคาะแล้ว จ่ายเงินสงเคราะห์ค่าทำศพผู้สูงอายุ รายละ 3,000 บาท
เคาะแล้ว จ่ายเงินสงเคราะห์ค่าทำศพผู้สูงอายุ รายละ 3,000 บาท

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก

รัชดา ธนาดิเรก - รองโฆษกรัฐบาลแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook