การเมือง Share0 Tweet

ราชกิจจานุเบกษา แพร่ประกาศสำนักรัฐมนตรี แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี

Shambhala TS
20 พฤษภาคม 2563 - 20:49(แก้ไข)
ราชกิจจานุเบกษา แพร่ประกาศสำนักรัฐมนตรี แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี

ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศฉบับใหม่ แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ให้ปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ราชกิจจานุเบกษา แพร่ประกาศสำนักรัฐมนตรี แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี

สำนักข่าว คมชัดลึก รายงานว่าทางเว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ระบุใจความไว้ว่า "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ตามที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้งและมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนั้น"

ราชกิจจานุเบกษา แพร่ประกาศสำนักรัฐมนตรี แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี

"อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ จึงให้แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี และมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมมอบอำนาจการบังคับบัญชาแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้"

ราชกิจจานุเบกษา แพร่ประกาศสำนักรัฐมนตรี แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี

"๑ นายประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อยู่ในบังคับบัญชาของรองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓"

ราชกิจจานุเบกษา แพร่ประกาศสำนักรัฐมนตรี แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
ราชกิจจานุเบกษา แพร่ประกาศสำนักรัฐมนตรี แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี

 

ขอบคุณข้อมูลจาก: คมชัดลึก ,ราชกิจจานุเบกษา


แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook