การเมือง Share0 Tweet

ราชกิจจานุเบกษา แพร่ประกาศสำนักรัฐมนตรี แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี

Shambhala TS
ราชกิจจานุเบกษา แพร่ประกาศสำนักรัฐมนตรี แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี

ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศฉบับใหม่ แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ให้ปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ราชกิจจานุเบกษา แพร่ประกาศสำนักรัฐมนตรี แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี

สำนักข่าว คมชัดลึก รายงานว่าทางเว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ระบุใจความไว้ว่า "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ตามที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้งและมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนั้น"

ราชกิจจานุเบกษา แพร่ประกาศสำนักรัฐมนตรี แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี

"อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ จึงให้แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี และมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมมอบอำนาจการบังคับบัญชาแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้"

ราชกิจจานุเบกษา แพร่ประกาศสำนักรัฐมนตรี แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี

"๑ นายประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อยู่ในบังคับบัญชาของรองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓"

ราชกิจจานุเบกษา แพร่ประกาศสำนักรัฐมนตรี แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
ราชกิจจานุเบกษา แพร่ประกาศสำนักรัฐมนตรี แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี

 

ขอบคุณข้อมูลจาก: คมชัดลึก ,ราชกิจจานุเบกษาแสดงความคิดเห็นด้วย Facebook